dr Agnieszka Demczuk
agnieszka.demczuk@poczta.umcs.lublin.pl

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
Wydział Politologii - (Lublin)

Obszary zainteresowań:
Nauki polityczne: systemy polityczne
Stosunki międzynarodowe: dyplomacja i prawo międzynarodowe publiczne

Obszar terytorialny: Inne

Tematyka badań:

ochrona praw człowieka; orzecznictwo Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu; ochrona wolności wypowiedzi; prawo mediów; organizacje strażnicze w Polsce; funkcjonowanie wymiaru sprawiedliwości w Polsce; reforma systemu organów ochrony prawa po 1989 r. w Polsce, dostęp do informacji publicznej; społeczeństwo informacyjne; informatyzacja administracji publicznej; wykluczenie społeczne i informacyjne; koncepcja dobrego rządzenia na pocz. XXI w.


Granty i projekty:

2016-2019 - Instytucje samorządu w demokratycznym państwie prawa, projekt koordynowany przez Katedrę Prawa Konstytucyjnego WPiA UMCS w Lublinie
2012-2014 -
Monitoring zagrożeń dla wolnych mediów w Polsce i wzmacnianie funkcji kontrolnej mediów lokalnych, projekt realizowany w ramach Obserwatorium Wolności Mediów w Polsce we współpracy z Helsińską Fundacją Praw Człowieka w Warszawie
2004-2006 -
Dostęp do informacji publicznej w Polsce, grant doktorancki, Komitet Badań Naukowych, Ministerstwo Szkolnictwa Wyższego w Warszawie