dr Eleonora Kirwiel
eleonora.kirwiel@poczta.umcs.lublin.pl ekirwiel@op.pl

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
Wydział Politologii - (Lublin)

Obszary zainteresowań:
Stosunki międzynarodowe: inne

Obszar terytorialny: Europa Środkowa i Wschodnia

Tematyka badań:

stosunki międzynarodowe; pogranicza w Europie; system polityczny FR; status partii politycznej Jedinaja Rossija; kultura polityczna w państwach Europy Środkowo-Wschodniej; stosunki polsko-rosyjskie