dr hab. Ewa Nowak-Teter
ewa.nowak@poczta.umcs.lublin.pl

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
Wydział Politologii - (Lublin)

Obszary zainteresowań:
Nauki polityczne: komunikowanie polityczne i społeczne; mniejszości narodowe i etniczne

Obszar terytorialny: Inne

Tematyka badań:

komunikowanie polityczne; mediatyzacja; marketing polityczny; opinia publiczna; efekty mediów; zachowania polityczne; kultura polityczna; europejska sfera publiczna; polska grupa etniczna w Austrii


Granty i projekty:

VIII-XI 2013 - grant BRING – Internetowe Obserwatorium Obywatelskie (Internet Civic Observatory, Europejski Fundusz Społeczny/European Social Fund, Wyższa Szkoła Europejska im. J. Tischnera w Krakowie
2009-2012 - Integracja polityczna Polaków w Austrii (Integration of Poles in Austria), Stacja Polskiej Akademii Nauk w Wiedniu (kierownik grantu)