dr hab. prof. UMSC Katarzyna Krzywicka
katarzyna.krzywicka@poczta.umcs.lublin.pl

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
Wydział Politologii - (Lublin)

Obszary zainteresowań:
Nauki polityczne: systemy polityczne
Bezpieczeństwo: bezpieczeństwo energetyczne; polityka bezpieczeństwa
Stosunki międzynarodowe: procesy integracyjne i dezintegracyjne

Obszar terytorialny: Ameryka Południowa; Ameryka Środkowa

Tematyka badań:

stosunki międzynarodowe w Ameryce Południowej i Północnej (integracja, nowy regionalizm); systemy polityczne państw Ameryki Łacińskiej (transformacje systemowe, demokracja bezpośrednia, społeczeństwo obywatelskie); bezpieczeństwo, siły zbrojne, zagrożenia asymetryczne bezpieczeństwa, bezpieczeństwo energetyczne; instytucjonalno-prawny wymiar wolności sumienia i wyznania; stosunki wyznaniowe i etniczne we współczesnym świecie