dr Katarzyna Kuć-Czajkowska
katarzyna.kuc-czajkowska@poczta.umcs.lublin.pl

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
Wydział Politologii - (Lublin)

Obszary zainteresowań:
Nauki polityczne: władza lokalna i samorząd terytorialny

Obszar terytorialny: Unia Europejska

Tematyka badań:

adminstracja samorządowa w ujęciu porównawczym; wielkie miasta (metropolie), a w szczególności ich organizacja, ustrój, sposób zarządzania; społeczno-przestrzenne zróżnicowania; miejskie obszary funkcjonalne; pozyskiwanie środków UE przez jednostki samorządu terytorialnego