dr Katarzyna Radzik-Maruszak
katarzyna.radzik@poczta.umcs.lublin.pl

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
Wydział Politologii - (Lublin)

Obszary zainteresowań:
Nauki polityczne: władza lokalna i samorząd terytorialny

Obszar terytorialny: Inne

Tematyka badań:

samorząd terytorialny w ujęciu porównawczym; lokalne współrządzanie (local governance); demokracja przedstawicielska i insytucja reprezentacji na poziomie lokalnym; dobra administracja publiczna i tzw. dobre rządzenie


Granty i projekty:

2014 - 2017 - Organ przedstawicielski jako uczestnik procesu lokalnego współrządzenia. Przykład Anglii, Finlandii, Polski i Słowenii, finansowanie ze środków Narodowego Centrum Nauki (kierownik projektu)
2014 - 2015 -
Sciences on society, politics and the media in contemporary challenge, udział w projekcie realizowanym w Instytucie Studiów Politycznych Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Karola w Pradze (wykonawca)
2008 – 2010 –
Samorząd terytorialny w Wielkiej Brytanii w latach 1979-2007. Od nowego zarządzania publicznego do lokalnego współzarządzania, grant promotorski Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (główny wykonawca)